หมวดหมู่ทั้งหมด
ตะกร้า 0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า

พระไตรปิฎกคืออะไร

dFQROr7oWzulq5Fa3zKhZuk9Ph2dYvJkMvuAm1vkEXrezHnLgzWG5HGgZdLgIJx1sv1

พระไตรปิฎก (Tripitaka) หมายถึง คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่

หมวดพระวินัยปิฎก (Vinaya Pitaka) รวบรวมหลักธรรมเกี่ยวกับศีล วินัยของภิกษุสงฆ์
หมวดพระสุตตันตปิฎก (Sutta Pitaka) รวบรวมหลักธรรมเกี่ยวกับพระสูตร คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
หมวดพระอภิธรรมปิฎก (Abhidharma Pitaka) รวบรวมหลักธรรมเกี่ยวกับปรัชญาของพระพุทธศาสนา
พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ตลอด 45 ปีแห่งการประกาศพระศาสนา เนื้อหาของพระไตรปิฎกครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่ศีลธรรม จิตวิทยา สังคมศาสตร์ ไปจนถึงปรัชญา การศึกษาพระไตรปิฎกจึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

พระไตรปิฎกได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมายทั่วโลก ในปัจจุบันมีฉบับแปลภาษาไทยหลายฉบับ ฉบับที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือฉบับแปลของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ฉบับแปลของพระพรหมคุณาภรณ์เป็นฉบับแปลที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพระไตรปิฎกอย่างลึกซึ้ง

พระไตรปิฎกเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพระพุทธศาสนา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของมนุษยชาติ การศึกษาพระไตรปิฎกจึงช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

 

By Google Bard


 


icon

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว

..และรับคูปอง 100บาท สำหรับการช้อปปิ้งครั้งแรก