หมวดหมู่ทั้งหมด
ตะกร้า 0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา

harpreet-singh-3ZbvRGtMv_E-unsplash
 

ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง โดยสอนให้รู้จักเหตุแห่งทุกข์และวิธีดับทุกข์ ซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ดังนี้

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่

ทุกข์ คือ ความทุกข์ ความทนงระทม ความบีบคั้นใจ ความไม่พอใจ ความไม่สบายใจ
สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหา โลภะ ความอยากได้ ความอยากมี ความยึดมั่นถือมั่น
นิโรธ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ การดับตัณหา โลภะ ความอยากได้ ความอยากมี ความยึดมั่นถือมั่น
มรรค คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา
ศีล คือ กฎเกณฑ์หรือข้อห้ามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาความประพฤติให้เรียบร้อยและงดงาม ศีลมี 5 ข้อ ได้แก่ 1. ห้ามฆ่าสัตว์ 2. ห้ามลักทรัพย์ 3. ห้ามประพฤติผิดประเวณี 4. ห้ามพูดเท็จ 5. ห้ามดื่มสุราและของมึนเมา

สมาธิ คือ การฝึกฝนจิตใจให้สงบ แน่วแน่ และมั่นคง สมาธิมี 2 วิธี ได้แก่ สมาธิแบบกำหนดลมหายใจ และสมาธิแบบกำหนดอารมณ์

ปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญญามี 2 ประเภท ได้แก่ ปัญญาทางโลก และปัญญาทางธรรม ปัญญาทางโลก คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก สรรพสิ่ง และธรรมชาติ ปัญญาทางธรรม คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงแห่งธรรมะ

หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางที่จะช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง โดยการประพฤติปฏิบัติศีล ฝึกฝนสมาธิ และเจริญปัญญา

 

By Google Bard

 


icon

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว

..และรับคูปอง 100บาท สำหรับการช้อปปิ้งครั้งแรก